Общи условия

Общи условия

I. ПРЕДМЕТ

1.1. Тези общи условия важат за клиенти и потребители, които имат достъп до уебсайта https://vab.bg/ управляван от Виталий Николаевич Курдогло. Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да използвате Сайта – https://vab.bg/ .

1.2. Моля да имате предвид, че Вие се съгласявате да спазвате всички разпоредби на тези Общи условия, когато използвате Сайта – https://vab.bg/. Неприятно, но в случай че не сте съгласни с Общите условия, нямате възможност да използвате Сайта.

 

II. ДАННИ НА САЙТА

2.1.Виталий Николаевич Курдогло администрира сайта https://vab.bg/ .

2.3.Можете да се свържете с Администратора Виталий Николаевич Курдогло  на:

III.ДЕФИНИЦИИ

3.1.Потребител – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва Сайта – https://vab.bg/ по какъвто и да е начин, включително като го разглежда. Потребителите могат да бъдат такива с и без регистрация в сайта. Потребители с регистрация са физически или юридически лица, занимаващи се с дейности в областта на дизайна, програмирането или поддръжка на сайтове, които са сключили договор  с администратора на https://vab.bg/.  Нерегистрирани потребители са лица, които посещават сайта https://vab.bg/ с опознавателна информативна цел, за които регистрацията в сайта не е задължителна.

3.2. Акаунт – раздел от https://vab.bg/ , формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да използва услугите на Сайта.

3.3. Сайт – означава сайт находящ се на https://vab.bg/

IV.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Общите условия на Vab.bg са задължителни за всички клиенти/потребители на https://vab.bg/ .

4.2. Всяко използване на https://vab.bg/ означава, че Вие сте се запознали внимателно с Общите условия за използването му и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

4.3. Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Vab.bg по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители.

4.4 Vab.bg има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

4.5. Във всеки един случай на промяна на общите условия Vab.bg ще информира за това клиентите/потребителите си чрез публикуването на промените в https://vab.bg/ В този смисъл Вие като Потребители имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на https://vab.bg/ при всяко ползване.

4.6. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на https://vab.bg/ се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

4.7. Vab.bg полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в https://vab.bg/ .

4.8. https://vab.bg/ може да съдържа линкове към други сайтове. Vab.bg  не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

4.9. https://vab.bg/ не носи отговорност за каквито и да са загуби, преки, непреки или последващи вреди и пропуснати ползи, в резултат на или във връзка с използването на Страницата или от временната невъзможност да бъдат достъпени/използвани Страницата.

V. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ.

5.1. https://vab.bg/ е уебсайт, предназначен за предоставяне на услуги в сферата на земеделското оборудване, по-специално силози за съхранение на зърно, транспортно оборудване и напоителни системи и ремаркета и представянето на дейностите в уебсайта . Потребителите на сайта приемат и се задължават да спазват Общите условия.

5.2. Всеки потребител има достъп до качените на уебсайта материали.

5.2. Всяка използвана информация от страна на клиентите и потребителите на сайта, изнесена извън https://vab.bg/ , следва да се извършва посредством разрешение от страна на Vab.bg

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

6.1. Потребителите могат да използват информация, съдържаща се в https://vab.bg/ единствено за лично ползване с нетърговска цел, освен ако не е уговорено друго с  http://vab.bg.

6.2.  Всяко използване нa https://vab.bg/ , означава, че потребителите се съгласяват с настоящите Общи условия, Политика за сигурност и Политика за бисквитките на  http://vab.bg.

VII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ.

7.1. При използването на ресурсите, предмет на настоящите Общи условия, потребителят има достъп до разнообразно съдържание, което може да е обект на авторско право или други права на интелектуална собственост.  Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта (новини и актуална информация, авторски снимки и видео материали) са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

7.2. Използването на материали от уебсайта е разрешено, само когато източникът им е коректно посочен.

7.3. В случай на нарушени авторски права от страна на потребители на Сайта – https://vab.bg/ , лицето с нарушени авторски права следва да уведоми Администратора – Виталий Николаевич Курдогло на имейл адрес: office@vab.bg като даде пълна информация, както и данни за контакт. Администратора – Виталий Николаевич Курдогло следва да приеме действия спрямо нарушението на авторските права.

  

VIII. ОТГОВОРНОСТ

8.1. С приемането на Общите условия, потребителите декларират, че използването на предоставяните услуги на Сайта – https://vab.bg/ ще бъдат изцяло тяхна отговорност.

8.2. http://vab.bg  не носи отговорност при бъдещи вреди, причинени на потребителите при използване на Сайта – http://vab.bg .

8.3. Vab.bg не носи отговорност за начина, по който потребителите на Сайта – https://vab.bg/ използват услугите му. Всеки потребител е длъжен да обезщети Администратора на  http://vab.bg  и всички трети лица за  претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, глоби, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с материали, които Потребителят е направил достояние на трети лица или е направил достъпни чрез ползване на предоставените от  http://vab.bg  услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави, както и във връзка с други нарушения на задълженията му по настоящите Общи условия.

 

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

9.1 При обработка на лични данни, https://vab.bg/ спазва всички нормативни актове, свързани със защитата на личните данни – Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“) и Закона за защита на личните данни. За https://vab.bg/ защитата на личните данни на потребителите е от първостепенно значение.

9.2. Vab.bg не предоставя лични данни на трети лица или страни извън ЕС.

9.3. За целите на Сайта – https://vab.bg/  обработва личните данни на своите потребители съгласно „Политика за сигурност на физическите лица“, публикувана в Сайта – https://vab.bg/ .

9.4. С приемането на Общите условия на Сайта – https://vab.bg/, потребителите се съгласяват с обработването на личните им данни за целите на Сайта.

9.5.Всеки потребител има право по всяко време да изисква актуализация на личните му данни, информация относно ползването на личните му данни, да оттегля предоставеното му съгласие, и да изисква изтриване или ограничаване на личните данни.

9.6. За да упражни някои от правата си, упоменати в 10т.4, потребителят следва да се свърже с Администратора Виталий Николаевич Курдогло посредством имейл кореспонденция на адрес: office@vab.bg

 

X. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

 

11.1. Спорове, възникнали между https://vab.bg/ и потребители на Сайта, ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани в съответствие с българското законодателство, освен ако страните не са уговорили друго.

11.2. Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване
на спорове (ОРС),  достъпна на   http://ec.europa.eu/odr/     – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите спорове помежду си.